- මීගමුව ගිනි නිවීම් සේවා ඒකකය -

🧑🏻‍🚒🔥 හදිසි ගිනි ගැනීමක දී පහත දුරකථන අංක අමතන්න 🔥🧑🏻‍🚒

📞

දුරකථන අංක - 031-2224063, 031-2281110

ස්ථානයේ ලිපිනය:

ගිනි නිවිම් සේවා ඒකකය

ගල් කන්ද හන්දිය,

කොළඔ පාර,

මීගමුව.

සම්බන්ධ කර ගත හැකි නිලධාරීන්:

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)