පුවත් සහ දැන්වීම්

Italian Trulli

2024 වර්ෂය සඳහා විදුලි භාණ්ඩ හා මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

මීගමුව මහා නගර සභා – ටෙන්ඩර් දැන්වීම් පළකිරිම.

මීගමුව මහා නගර සභාව ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා ප්‍රාදේශීයව මිළ ගණන් කැඳවීම.

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)