අප අමතන්න

තනතුරනමදුරකථනය (කාර්යාලය)
නාගරික කොමසාරිස්ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. ප්‍රභාත් ලක්ෂ්මන්0759955178
නාගරික ලේකම්ජේ.එම්.කේ.ඩී. ජයසේකර   0712381045
ප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරීකේ.එම්.ජේ. විජයසූරිය0718299348
ප්‍රධාන නාගරික ඉංජිනේරුඩබ්ලිව්.එස්.ඩී. පෙරේරා0760757660
නියෝජ්‍ය නාගරික ඉංජිනේරුඑස්.ඩී. ප්‍රියන්ති මිය 0716904717
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුඩබ්ලිව්.පී. සමරසිංහ0718690047
පශු වෛද්‍ය නිලධාරීඩබ්ලිව්.ඒ.සී.අයි. පෙරේරා0719883127

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී
(පෙරියමුල්ල ආයුරුවේද බෙහෙත් ශාලාව)

ජී.ඒ.එන්. කුමාරි0773359200
031-22805440

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී
(තලාහේන ආයුරුවේද බෙහෙත් ශාලාව)

බී.සී.එස්.පී. ප්‍රනාන්දු031-2233981

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී
(කොචිචිකඩේ ආයුරුවේද බෙහෙත් ශාලාව)

ඒ.එන්.එන්. රොද්‍රිගෝ0716604084
031-2278742

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී
(බණ්ඩාරනායක ආයුරුවේද බෙහෙත් ශාලාව)

ඩී.සී.පී. ජයමහ031-2233982
නගර නිර්මාණ ශිල්පීඑස්.කේ. අමරසේකර0769814521
නිතී නිලධාරීපී. චන්ද්‍රසෝම මහත්මිය031-2222275
පරිපාලන නිලධාරීආර්.ඒ.ඩී.එන්.ජී. රාජපක්ෂ0701155352
පරිපාලන නිලධාරීටීඑල් ෆර්ජානා0752830050
පුස්තකාලයාධිපති
(ප්‍රධාන පුස්තකාලය)
එස්.එම්.සී. නිල්මිණි0775227276

රාජකාරි නිලධාරි මෙහෙයුම් (ගිනි නිවන ඒකකය)

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.කේ විජේසිංහ0777942986
ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකඑම්.ඒ.යූ.කේ. ගුණරත්න0776295390

කාර්යය භාර නිලධාරී (තලාහේන උප කාර්යාලය)

ඩී. ඒ. ඒ ජානක පෙරේරා0773150680

කාර්යය භාර නිලධාරි (කොච්චිකඩේ උප කාර්යාලය)

ඩබ්ලිව්.ඩී.රුවිනි කිත්සිරි0773683239
 

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)