මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

සභික ධූර කාලය අවසන්ව ඇති බැවින් මේ වන විට සභික ධූර හිස්ව පවතින අතර නැවත සභික ධූර ස්ථාපිත කරන තෙක් මහා නගර සභා ආඥා පනතේ බලතල කාර්ය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විධිවිධාන යටතේ මීගමුව මහා නගර සභාවේ කටයුතු සිදු කෙරේ.

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)