සාමාන්‍ය තොරතුරු

මීගමුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ භෞතික පිහිටීම

පළාත

බස්නාහිර

පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ

මැතිවරණ කොට්ඨාශය

මීගමුව

බල ප්‍රෙද්ශයේ විශාලත්වය

ව.කි.මී.30.8

ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශ සංඛ්‍යාව

39

ජනගහනය

167,038

ජන ඝනත්වය

5,424

පවුල් සංඛ්‍යාව

40,490

සමෘද්ධිලාභී පවුල් සංඛ්‍යාව

11,266

උප කාර්යාල සංඛයාව

02

සභිකවරු සංඛ්‍යාව

48

සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය

28 Co

වර්ෂාපතනය

මි.මි.2500

මුහුදු මට්ටමේ සිට උස

මී. 0-5

ආගමික ස්ථාන

කතෝලික දේවස්ථානය

45

බෞද්ධ විහාර

06

හින්දු ස්ථාන

13

මුස්ලිම් දේවස්ථාන

13

මෙතෝදිස්ත දේවස්ථාන

04

ජනගහන තොරතුරු - 2014

 

අනු අංකය

 

ග්‍රාම නිළධාරි වසම

01

72 දළුපත

02

72 ඒ, නැ/දළුපත

03

73 ඒත්තුකාල

04

73 ඒ, කුඞාපාඞුව

05

73 බී, , කුඞාපාඞුව උතුර

06

73 ඒ, කුඞාපාඞුව දකුණ

07

74 දළුවකොටුව

08

74 ඒ, නැ/දළුවකොටුව

09

75 කට්ටුව

10

75 ඒ, පළගුතුරය

11

76 පල්ලන්සේන

12

77 උ/පල්ලන්සේන

13

77 ඒ,කම්මල්තුරය

14

78 කොච්ච්කඩේ

15

156 මුන්නක්කරය

16

156 ඒ, උ/ මුන්නක්කරය

17

156 බී, මුන්නක්කරය

18

156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස

19

157 බෝලවලාන

20

157 ඒ, කුරණ

21

157 බී, නැ/කුරණ

22

158 වැල්ලවීදිය

23

158 ද/ වැල්ලවීදිය

24

158 බී නැ/ වැල්ලවීදිය

25

159 පෙරියමුල්ල

26

159 ඒ හුණුපිටිය

27

160 උඩයාරිතෝප්පුව

28

160 ඒ තලාදුව

29

160 බී උඩයාරිතෝප්පුව දකුණ

30

161 ඒ අඟුරුකාරමුල්ල

31

162 පිටිපන

32

162 ඒ දූව

33

162 බී ද/පිටිපන

34

162 සී නැ පිටිපන

35

162 ඩී මැද පිටිපන

36

163 තලාහේන

37

163 ඒ කැපුන්ගොඩ

38

163 සී දුන්ගාල්පිටිය

39

163 සී සෙත්තපාඞුව

2014 ජනගහන තොරතුරු වලට අනුව ජනවර්ග ව්‍යාප්තිය


   ජනවර්ගය       මීගමුව       කොච්චිකඩේ       තලාහේන       එකතුව   
සිංහල 48947 46557 29185 124689
දෙමල 6212 5089 103 1144
මුස්ලිම් 9082 12383 55 21520
බර්ගර් 339 434 12 785
වෙනත් 358 592 44 994
එකතුව 64938 65055 29399 167,038
       

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)