තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI)

PD01 - පළාත් පාලන ආයතනයේ සංස්ථාපනය
PD02 - පළාත් පාලන ආයතනයේ බලප්‍රදේශය, කොට්ඨාස හා සීමාවන්
PD03 - පළාත් පාලන ආයතනයේ කාර්යන් සහ බලතල
PD04 - පළාත් පාලන ආයතන කෙරෙහි අදාළ රීති
PD05 - පළාත් පාලන ආයතනය කෙරෙහි අදාළ අතුරු ව්‍යවස්ථා
PD06 - පළාත් පාලන ආයතනය කෙරෙහි අදාල චක්‍රලේඛ
PD07 - පළාත් පාලන ආයතනය කෙරෙහි අදාළ මාර්ගෝපදේශ
PD08 - පළාත් පාලන ආයතනයේ සභිකයන්ගේ විස්තර
PD09 - පළාත් පාලන ආයතනයේ විධායක තනතුරු දරන්නන්ගේ විස්තර
PD10 - ආයතනික ප්‍රතිපත්ති
PD11 - සැලසුම්
PD12 - උපායමාර්ගික සැලසුම්
PD13 - ක්‍රියාකාරී සැලසුම්
PD14 - පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය
PD15 - අදායම්
PD16 - වියදම්
PD17 - ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අයවැය
PD18 - ස්වයං උත්පාදන ආදායම්
PD19 - රැස්වීම් පිලිබඳව දැනුම්දීම
PD19A - රැස්වීම් සඳහා සහාභාගීවීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
PD20 - සභා රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
PD21 - සහනාධාර සඳහා අයවැයෙන් ලබාදෙන දායකත්වය
PD22 - ප්‍රතිලාභී ලයිස්තුව
PD23 - ඇස්තමේන්තු
PD24 - පළාත් පාලන ආයතනය විසින් ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන කමිටු පිලිබඳ විස්තර
PD25 - ප්‍රසම්පාදනයන්ට අදාළව ගනු ලබන කමිටු තීරණ
PD26 - ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති පිලිබඳ විස්තර
PD27 - ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති වල ගෙවුම් වාර්තා
PD28 - ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්
PD30 - ඉටු කරනු ලබන සේවාවන් සඳහා ගාස්තු ලේඛනය
PD31 - මාර්ග හා වීථි පහන් ලේඛනය
PD32 - ලේඛන සුචිය
PD33 - ප්‍රකාශන නාමාවලිය
PD34A - තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකමට අදාළ නිළධාරීන් පිලිබඳ විස්තර
PD35 - තොරතුරු දැනගැනීමට අදාළ කාර්යයන් සහ ආකෘතිපත්‍ර

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

ප්‍රයෝජනවත් සබැඳි

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2023 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : දෙසැම්බර් 04, 2023 @ 6:03 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)