ආයතන ප්‍රධානී

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. ප්‍රභාත් ලක්ෂ්මන්

නාගරික කොමසාරිස්
031-2232392

දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්

ජේ.එම්.කේ.ඩී.ජයසේකර

නාගරික ලේකම් - ( ශ්‍රී.ලං.ප.සේ   III)

කේ.එම්.ජේ.වීජේසුරිය

ප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරී

ඩබ්ලිව්.එස්.ඩී. පෙරේරා

ප්‍රධාන නාගරික ඉංජිනේරු
031-2233190

එච්.ඒ.යු.කේ.ගුණරත්න

ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක

අංශ ප්‍රධානීන්

එස්.ඩී. ප්‍රියන්ති මිය

නියෝජ්‍ය නාගරික ඉංජිනේරු

ඩබ්.පී.සමරසිංහ

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

ඩබ්.ඒ.සී.අයී.පෙරේරා

පශු වෛද්‍ය නිලධාරී

ඩී. සී. පී.ජයමහ

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී

ජී.ඒ.එන්. කුමාරි

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී

බී.සී.එස්.පී. ප්‍රනාන්දු

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී

ඒ.එන්.එන්. රොද්‍රිගො

ආයුරුවේද වෛද්‍ය නිලධාරී

එස්.කේ.අමරසේකර

නගර නිර්මාණ ශිල්පී
031-2231300

පී.චන්ද්‍රසෝම

නිතී නිලධාරී
031-2222275

ටී.එල්. ෆර්ජානා මිය

පරිපාලන නිලධාරී

ආර්.ඒ.ඩී.එන්.ජී. රාජපක්ෂ

පරිපාලන නිලධාරී

එස්.එම්.සී.නිල්මිණි මිය

පුස්තකාලයාධිපතී
031-2235430

ඩබ්.එම්.එස්.කේ.විජේසිංහ

ස්ථානභාර නිලධාරී - ගිනී නිවිමේ ඒකකය
0777942986

ඩී.ඒ.ඒ.ජානක පෙරේරා

කාර්යය භාර නිලධාරී (තලාහේන උප කාර්යාලය)
031-2277276

ඩබ්. ඩී. රුවිනි කිත්සිරි

කාර්යය භාර නිලධාරී (කොච්ච්කඩේ උප කාර්යාලය)
031-2274578

මීගමුව මහ නගර සභාව

මාර්ග සිතියම

අප හා සම්බන්ධ වෙන්න..

©2024 මීගමුව මහා නගර සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : ජනවාරි 26, 2024 @ 9:29 පෙ.ව. – නිර්මාණය Nekfa Australia Pvt (Ltd)