මල්ශාලාවලින් ඉවතලන අපද්‍රව්‍ය වැලලීම සඳහා වූ අයදුම්පත්‍රය