අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රයලැබේ නොලැබේ

මීගමුව මහනගර සභාව විසින් පනවා ඇති සියලු කොන්දේසි වලට යටත්ව කටයුතු කිරීමටත් ඉල්ලා ඇති කාලය තුලදී ක්‍රීඩාපිටියට හෝ ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට අලාභ හානියක් සිදුවුවහොත් ඒ සඳහා මහා නගර සභාව නියම කරන වන්දි මුදලක් ගෙවීමටත් මෙයින් පොරොන්දු වෙමි.