වීථිරේඛා සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය


ඔව් නැත
ඔව් නැත
කාර්යාලයට පැමිණ තැපැල් මගින්

ඉහත දැක්වෙන කරුණු මාගේ දැනීමේ හටියට නිවැරදි බවත් මා විසින් ඉල්ලුම් කරන සහතිකය ඉඩමේ ගොඩ්නැගිල්ලක් සෑදීමට සුදුසු/නුසුදුසු බව ප්‍රකාශ වන්නක් නොවන බව මම දන්නා බවත් මෙයින් ප්‍රකාශකර සිටිමි.