වරිපනම් වාර්තාවක් ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

ඉහත සඳහන් තොරතුරු නිවැරදි බවට සහතික කරමි.