නොපවරා ගැනීමේ සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
කාර්යාලයට පැමිණ තැපැල් මගින්

ඉහත සඳහන් තොරතුරු නිවැරදි බවට සහතික කරමි.