රාජපක්‍ෂ උද්‍යානයේ ව්‍යායාම මන්තිරුව භාවිතා කිරීම
සඳහා අවසරපත් ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය