1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ ඉල්ලුම් පත්‍රය

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම
කොටස් එකලස් කිරීම
නියම ලෙස මිශ්‍ර කිරීම
නැවත ඇසිරීම
ක්‍රියාවලි

ඔව් නැත
දේශීය විදේශීය
ලිපියේ නම දින සිට දින දක්වා ලිපිය අමුනන්න
  1. නේවාසික
  2. වාණිජ
  3. කෘෂිකාර්මික
  4. හිස් ඉඩම්
  5. ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයක්
  6. වගුරු බිම්
  7. ලවණ සහිත වගුරු බිම්
  8. කඩොලාන
  9. ස්වාභාවික වනාන්තර
  10. වෙනත්
ක්‍රියාවලියේ විස්තර
භාවිතා කරන ක්‍රියාවලි සම්බන්ධව කෙටි විස්තරයක් භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය
නිශ්පාදන අවස්ථාව භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය
රසායන ද්‍රව්‍යයේ නම වෙළඳ නාමය දිනකට භාවිතා කරන ප්‍රමාණය භාවිතා කරන අරමුණ
ඔව් නැත
දිනකට ඝන මීටර
නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා
සිසිල් කිරීම සඳහා
සේදීම සඳහා
ගෘහස්ථ ක්‍රියාවලි සඳහා
ද්‍රව්‍ය ස්වභාවය සාන්ද්‍රණය
හැකියි නොහැකියි
හැකියි නොහැකියි
ඔව් නැත
යන්ත්‍රය අශ්වබල ප්‍රමාණය
ඔව් නැත

මෙම ඉල්ලුම් පත්‍රයේ මා විසින් සපයන ලද තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට මම මෙයින් සහතික කරමි. මෙහි සඳහන් තොරතුරක් ව්‍යාජ හෝ අසත්‍ය බව සොයාගනු ලැබුවහොත්, මගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් බලපත්‍රය නිකුත් කර ඇත්නම් එය අවලංගු කරන බවත් මම හොඳින් දනිමි.