මුන්නක්කරය අලියාපොල උත්සව ශාලාව වෙන්කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය