ව්‍යාපාරික ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කරන ප්‍රචාරක පුවරු සඳහා ප්‍රදර්ශන ගාස්තු අය කිරීම - 2018



දැන්වීම් පුවරුවේ ස්වභාවය

පුවරු ප්‍රමාණය

දිග

පළල

වර්ග අඩි ප්‍රමාණය

1.       LED තිර (තමාගේ ව්‍යාපාරය ප්‍රචාරයට)

2.       LED තිර (වෙනත් අයගේ ව්‍යාපාරය ප්‍රචාරයට)

3.      ආලෝකමත් නොකල ප්‍රචාරක පුවරු

4.      ආලෝකමත් කල ප්‍රචාරක පුවරු