කොන්දේසි -

  • ඉහත සඳහන් ස්ථාන වල පමණක් මෙම පුය්වරු ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.
  • නියමිත කාලය ඉක්මවූ පසු දින 03ක් ඇතුලත දැන්වීම, පුවරුවෙන් ගැලව ඉවත් කර ගත යුතුය.
  • පුවරුවෙන් ගැලව ඉවත් කර නොගත්හොත් ඇප තැන්පත් මුදල සභා සන්තක කරනු ලැබේ.
  • මෙම දැන්වීම් පුවරුව සවිකිරීමේදී, සවිකර තිබියදී හෝ එය ගැලවීමේදී යම් අලාභ හානියක් යම් දෙපලකට හෝ පාර්ශවයකට සිදුවුවහොත් එහි වගකීම සම්පුර්ණයෙන්ම ඉල්ලුම්කරු විසින් භාරගත යුතුයි.
  • යම් පාර්ශවයකට අලාභ වන්දි ගෙවීමට සිදුවුවහොත් ඉල්ලුම්කරු එම වියදම දැරිය යුතුය.
  • මෙම පුවරුව ප්‍රදර්ශනය මගින් මාර්ගයට හෝ මගී ජනතාවට අවහිරතාවයක් නොවන පරිදි ප්‍රදර්ශය්නය කළ යුතුය.
  • නගර සභාවේ අනුදැනුමකින් තොරව පොලිසියෙන් හෝ බාහිර පාර්ශවයක් විසින් මෙම පුවරුව ඉවත් කිරීම සිදුකළහොත් ඒ සම්බන්ධව නගර සභාව වග කියනු නොලැබේ.


 
මෙම සමග දක්වා ඇති සියලුම කොන්දේසි ම විසින් හොඳින් කියව තේරුම්ගෙන ඒවාට එකඟව මෙම ඉල්ලු පත්‍රය ඉදිරිපත් කරමි.