අයදුම්පත්‍

01) වෙළඳ බලපත්‍ර / ව්‍යාපාර බදු / කර්මාන්ත බදු සඳහා අයදුම්පත 15) නගර සභා පෙර පාසලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
02) වරිපනම් වාර්තාවක් ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය 16) ව්‍යාපාරික ස්ථානවලින් කසළ ඉවත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
03) නව වරිපනම් අංක /නව තක්සේරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය 17) කොම්පෝස්ට් පොහොර බැරල් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත
04) පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ ඉල්ලුම් පත්‍රය 18) මෘත ශරීරයන් භූමදානය කිරීම සඳහා අයදුම්පත
05) පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය වාර්ෂික අළුත්කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය 19) වැසිකිලි අපිරිසිදු ජලය ඉවත් කිරීමේ අයදුම්පත
06) ලේඛණගත අයිතිය වෙනස් කිරීම / ඔප්පු සාරාංශ පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය 20) මල්ශාලාවලින් ඉවතලන අපද්‍රව්‍ය වැලලීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
07) නොපවරා ගැනීමේ සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය 21) ආදාහනාගාරය වෙන් කිරීම් සදහා අයදුම්පත
08) වීථිරේඛා සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය 22) පුස්තකාල සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීමේ අයදුම්පත
09) බදු සහන ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය 23) ඉඩමක් අනු කොටස්වලට බෙදීම සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය
10) ප්‍රචාරක බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 24) ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
11) ප්‍රචාරක පුවරු / ඩිජිටල් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 25) ක්‍රීඩාපිටිය හා ක්‍රීඩා මණ්ඩපය වෙන්කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
12) ව්‍යාපාරික ස්ථානවල ප්‍රදර්ශනය කරන ප්‍රචාරක පුවරු සඳහා ප්‍රදර්ශන ගාස්තු අය කිරීම 26) ව්‍යායාම මන්තිරුව භාවිතා කිරීම සඳහා අවසරපත් ලබාගැනීම
13) නගර සභාව ඉදිරිපිට පාර හරහා ඇති ගුවන් පුවරුවෙහි දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 27) නගරශාලාව වෙන් කර ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
14) අලෙවි ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය 28) උත්සව ශාලාව වෙන්කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය